X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
فهرست مطالب: مهندسی نرم افزار Ratonal Unified Process - RUP - مرجع پروژه های دانشجویی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فهرست مطالب: مهندسی نرم افزار Ratonal Unified Process - RUP

پنج‌شنبه 30 مهر 1394 ساعت 12:41
 • فصل اول - مهندسی نرم افزار و روشهای آن
 • 1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟
 • 2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته
 • 3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا
 • 4-1 معرفی Unified Modeling Language
 • 5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process
 • فصل دوم - مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process
 • 1-2 RUP چیست
 • 2-2 اصول ضروری RationalUnified Process
 • 3-2 RUP وچرخه تکرار
 • 4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی
 • - فازشروع ( Inception )
 • - فازشناخت ( Elaboration )
 • - فازساخت (Constructin)
 • - فازانتقال ( Transition )
 • 5-2 نکات اصلی
 • - چهارعنصراصلی مدل سازی
 • 6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری
 • - نقش ها(Roles )
 • - فعالیت ها(Activites)
 • - محصولات (Artifacts )
 • - جریان های کاری (Workflows )
 • 7-2 عناصردیگرموجود در RUP
 • 8-2 ساختارایستای RUP
 • 9-2 اصول RUP (جریان کاری )
 • 10-2 تعریف کلی RUP 
 • 11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد  
 • 12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP
 • 1-12-2 توسعه دید ونگرش 
 • 2-12-2 مدیریت برای اهداف 
 • 3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها
 • 4-12-2 عوامل مورد پیگیری
 • 5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری
 • 6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم 
 • 7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول
 • 8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها
 • 9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات
 • 10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر  
 • 13-2 چرخه اصلی Rational Unified Process
 • 1-13-2 تصورغلط
 • 2-13-2 نکته مهم
 • 3-13-2 جریان های کاری غیرثابت
 • فصل سوم - فازهای RUP
 • 1-3 مقدمه
 • 2-3 فاز  Inception
 • 1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception
 • 2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات Inception
 • 3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط  
 • 4-2-3 خروجی های الزامی فاز  Inception
 • 5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )
 • 6-2-3 خروجی های اختیاری فاز  Inception 
 • 3-3 فاز  Elaboration
 • 1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration
 • 2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration   
 • 3-3-3 ارزیابی معیارها  
 • 4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز 
 • 5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز 
 • 4-3 فازساختConstruction
 • 1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin
 • 2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin  
 • 3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin
 • 4-4-3 معیارارزیابی 
 • 5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin
 • 6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin
 • 5-3 فاز انتقال Transition
 • 1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition
 • 2-5-3 ارزیابی معیارها
 • 3-5-3 خروجی های فاز Transition  
 • منابع و مأخذ

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.